Samfunnsansvar og bærekraft

Vi har som mål å påta oss et stort samfunnsansvar når det kommer til vår egen virksomhet og drift. For å oppnå dette arbeider vi ut ifra et miljø- og bærekraftperspektiv og stiller derfor strenge krav til egen drift og til våre leverandører og samarbeidspartnere.

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å sikre en bærekraftig utvikling innen 2030. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge muligheten for at fremtidige generasjoner får dekket sine behov. Det er i alles felles interesse å ta vare på ressursene og planeten vår.

Rissa Kraftlag setter bærekraft høyt på agendaen og jobber aktivt for å ha en etisk forretningspraksis som tar hensyn til de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: miljø, sosiale forhold og økonomi. Aktivt arbeid med bærekraft bidrar til visjonen om å være en generator i lokalsamfunnets utvikling. Vi har tro på at et helhetlig og langsiktig arbeid med bærekraft bidrar til positive miljøeffekter, samt en styrket konkurransekraft. Vi har derfor valgt ut 6 bærekraftsmål som er en del av våre strategiske fokusområder: 

Ansvarlig forbruk og produksjon #12

Rissa Kraftlag bidrar til bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre ved å stille strenge krav til egne leverandør- og verdikjeder, blant annet gjennom valg av produkter med riktig kvalitet og levetid for produktene vi benytter i vår virksomhet. Konsernet jobber med å redusere egne klimautslipp ved å redusere mengde avfall i vår leveranse og produksjon, samt sortere avfallet.

Ren energi til alle #7

Rissa Kraftlag vil gjennom sin produksjon, salg og montering  av fornybare, rene og effektive energikilder sørge for at alle i lokalsamfunnet har mulighet til å velge miljøvennlige alternativer til en rimelig pris. Dette innebærer fremtidsrettet kompetanse og tjenesteutvikling.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst #8

Rissa Kraftlag skaper arbeidsplasser av god kvalitet og fremmer varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, samt anstendig arbeid for de ansatte. Gjennom lærlingeordningen der vi får unge arbeidstakere inn i jobb, og satsning på nye forretningsområder skal vi bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst for egne og våre leverandørers og våre samarbeidspartneres ansatte.

Industri, innovasjon og infrastruktur #9

Gjennom arbeidet med utbygging av fibernettet på Fosen gir Rissa Kraftlag lokalsamfunnet tilgang til internett og muligheter til å blant annet arbeide og studere hjemmefra, og ikke minst sikre bedrifter tilgang på nødvendig infrastruktur og hastighet.

God helse og livskvalitet #3

God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial for å bidra til utvikling i samfunnet. Rissa Kraftlag skal være med å fremme et godt levesett ved å støtte lokale idrettslag, samt fremme treningsmotivasjon blant ansatte ved å ha treningsordninger innad i bedriften.

Likestilling mellom kjønnene #5

Rissa Kraftlag skal være en inkluderende og attraktiv arbeidsplass for alle medarbeidere i alle aldersgrupper og livsfaser. Vi arbeider aktivt for likestilling og likebehandling i bedriften ved å vektlegge objektive kvalifikasjoner og kriterier i ansettelsesprosesser, og i lønns- og arbeidsvilkår. Andre aktiviteter for å fremme likestilling er like utviklingsmuligheter, forfremmelse og beskyttelse mot trakassering. 

Sertifiseringer

1.september 2021 fikk vi sertifikatet «Trygg Strømhandel». Dette skal være med å skape et tryggere og enklere strømmarked for våre kunder, samt stille strenge krav til våre interne prosesser og systemer.

 

I 2021 ble Rissa Kraftlag Miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er en nasjonal ordning for miljøsertifiserte bedrifter i Norge, og er det mest brukte sertifikatet for bedrifter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og sitt samfunnsansvar. Ved å være miljøfyrtårnsertifisert har vi oppnådd strenge krav innenfor områder som arbeidsmiljø, energi, transport, innkjøp, utslipp og estetikk. Sertifikatet er et av verktøyene vi benytter i vårt arbeid med bærekraft og grønn omstilling. Rissa Kraftlag sin innrapportering til Miljøfyrtårn finner du her. Og Nortek Elektro sin er her.

Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge. Loven har som formål å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, samt gi informasjon til allmennheten.

Loven pålegger virksomheter å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, som skal sikre at allmenheten får innsikt i hvordan virksomheter håndterer potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens produksjons- og leverandørkjeder.

Vi arbeider aktivt ut ifra et samfunns- og bærekraftperspektiv når det kommer til vår forretningsdrift. Som en følge er det viktig for oss at våre leverandører og partnere opprettholder standarder for ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

I forbindelse med åpenhetsloven er det utarbeidet en rekke etiske retningslinjer for Rissa Kraftlag SA og våre leverandører. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. 

Kontakt oss

Har du spørsmål vedrørende vårt samfunnsansvar ta gjerne kontakt med oss.

Vi er her om du lurer på noe.